คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร


คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22


คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33


คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22


คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน


คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

  (1)     2