หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พ.ศ.2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2      3      4