หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หนองหลวง
นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองหลวง
วัดหนองหลวง
บ้านหนองหลวง
โรงเรียน
อบต.หนองหลวง
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการฯ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/3076-3151 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว954 2 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว955 2 มี.ค. 2566
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท0819.3/ว947 2 มี.ค. 2566
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/3039 2 มี.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว943 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มี.ค. 2566
ติดตามการตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว949 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มี.ค. 2566
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว9 1 มี.ค. 2566
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว 921 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มี.ค. 2566
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว915 28 ก.พ. 2566
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1532 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 ก.พ. 2566
การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว879 28 ก.พ. 2566
การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว916 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 ก.พ. 2566
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว905 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 28 ก.พ. 2566
คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1511 28 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 20 กศ. มท 0816.3/ว911 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 ก.พ. 2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว892 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 ก.พ. 2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว891 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 ก.พ. 2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 ก.พ. 2566
การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว908 28 ก.พ. 2566
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1,148
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-891-275
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์ : 056-891-275 โทรสาร : 056-891-275
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 21,216,600 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10