Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองกระเบียน หมู่ที่6 บ้านหนองสะแก
                                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง        
Read More 262 Hits 0 Ratings
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง  
Read More 357 Hits 0 Ratings

ข่าวกิจกรรม

โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
  เนื่องด้วยจัดหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำโครการเยี่ยมเยียนประชาชน
Read More 3772 Hits 0 Ratings

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมดินและลงลูกรังถนนสายหนองคู  หมู่ที่ 1  ,
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมดินและลงลูกรังถนนสายหนองคู 
Read More 6872 Hits 0 Ratings
รายชื่อผู้ชนะการประมูล เลขที่   E 1/2553 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553
Read More 7093 Hits 0 Ratings

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการทำแผนพัฒนา เข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบภารกิจ และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ.2551-2553 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชากร
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
2.3 เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรม อะไรบ้างที่ต้องการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้ เป็นกรอบในการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
•  การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี รวมทั้งทำการวิเคราะห์ ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อที่จะนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง
•  การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรมหลัก คือ
•  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
•  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
•  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
•  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
•  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี รวมทั้งร่วมกันว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ ก็สามารถกำหนดขึ้นได้โดยแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และนำไปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
•  การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุ ุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
•  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีหลังจากลำดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนำแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ ทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ โดยการนำแนวทางการพัฒนามาทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis ) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
4.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนประชาคมท้องถิ่นแดละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.2 ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก โดยจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ
4.2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
4.2.2 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
4.2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดำเนินงานและในด้านของผลการดำเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรม
ก. จากความจำเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี
6.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บทที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บทที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล
6.2   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และจัดนำข้อมูลมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
6.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
6.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นทั้งทรัพยากรทางด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนนี้4
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4527

ภาพกิจกรรม

เข้าสู่ระบบLink1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง .